ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของสอศ
Created by psdgadmin on 1/30/2017 4:40:13 PM

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ Read More..


คู่มือการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเอกชน
Created by psdgadmin on 3/27/2013 4:47:43 PM

คู่มือการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเอกชน Read More..


คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
Created by host on 5/30/2016 9:23:35 AM

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ Read More..


ผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน งปม.2558
Created by psdgadmin on 12/13/2015 8:53:19 AM

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Read More..


ประกาศ สอศ. เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
Created by psdgadmin on 7/4/2012 1:25:15 PM

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม Read More..


แผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ฉบับปรับปรุง)
Created by psdgadmin on 9/16/2013 10:52:21 AM

แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ฉบับปรับปรุง) Read More..


รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี พ.ศ. 2555
Created by psdgadmin on 3/4/2013 2:48:05 PM

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี พ.ศ. 2555 Read More..


แบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description) สำหรับข้าราชการพลเรือนในส่วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by psdgadmin on 12/9/2014 4:03:09 PM

ส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557ส่งมาที่ gpr2521@hotmail.com Read More..