แผนที่ตั้ง

ที่อยู่

ที่อยู่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์ : 0-2281-5555 ต่อ 1030 - 1032  

โทรสาร : 0-2281-1318

เว็บไซต์ : http://psdg.vec.go.th