บุคลากรในหน่วยงาน

     


ผอ.กพร.
พันจ่าเอกสันติ   เลิศไกร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

     
 
 
นางสาวดารากร  ปัญญาทิพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
 
นายนัฐพล วัฒนสุข
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
   
นางสาวนิภาพร  แสนโง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
       
นางสาวจุฑามาศ  บุตรดีลา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
   

นางสาวปิยะดา  สกุลศรี
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านสารสนเทศ)

   
นางสาวรตี   โกษา
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)
   
นางสาวภัสราภรณ์  นิลแก้ว
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านวิชาการศึกษา)