บุคลากรในหน่วยงาน

บุคลากรในหน่วยงาน

พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

นางสาวดารากร ปัญญาทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายนัฐพล วัฒนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนิภาพร แก้วลูก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวจุฑามาศ บุตรดีลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวรตี โกษา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
นางสาวภัสราภรณ์ นิลแก้ว
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)