บุคลากรในหน่วยงาน

บุคลากรในหน่วยงาน

พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

นางปิยวรรณ ปิตยานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายนัฐพล วัฒนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวจุฑามาศ บุตรดีลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววรรณศิกา โกษา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
นางสาวภัสราภรณ์ นิลแก้ว
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
นางสาวทัศนีย์ จันทร์เจริญ
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
นายศัพทสร ทองดี
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)