บุคลากรในหน่วยงาน

บุคลากรในหน่วยงาน

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

นางปิยวรรณ ปิตยานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายนัฐพล วัฒนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑามาศ บุตรดีลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นายนพดล สานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐพร ธนานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววรรณศิกา โฆษา
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

 

นางสาวภัสราภรณ์ นิลแก้ว
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
นางสาวทัศนีย์ จันทร์เจริญ
พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
นายพิษณุพงษ์ กุลตัณฑ์
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)